ALGEMENE VOORWAARDEN

Wil van Domburg, Wil Trainingen wil kwaliteit leveren.

Wij zullen er alles aan doen om zorgvuldig te handelen in redelijkheid en betrouwbaarheid volgens de wetten die in Nederland gelden.

1. Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met  Wil Trainingen betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching en workshops.

1.2 Afwijkingen zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend door Wil Trainingen.

2. Offerte en overeenkomst

2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 21 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Wil Trainingen komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3. Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever voor een training of coaching heeft het recht deelname aan de of opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekende brief.

3.2 Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.3 Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.4 Bij annulering korter dan 2 weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4. Annulering door Wil van Domburg, Wil Trainingen

4.1 Wil Trainingen heeft in geval van een training met open inschrijving het recht om zonder opgave van redenen een training te annuleren dan wel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren.

4.2 In welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Wil Trainingen betaalde bedrag binnen 21 dagen.

4.3 Wil Trainingen gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

5. Communicatie

5.1 De opdrachtgever zal Wil Trainingen altijd op tijd alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke door Wil Trainingen als noodzakelijk of nuttig worden gezien om de opdracht te kunnen uitvoeren.

5.2 Wanneer is overeengekomen dat de opdrachtgever Wil Trainingen benodigde apparatuur en materialen verstrekt, zal deze voldoen aan de wensen Wil Trainingen aan de opdrachtgever heeft vermeld.

5.3 Vragen van de opdrachtgever worden minimaal binnen 14 dagen beantwoord. Indien een langere tijd nodig is de vraag te verwerken, ontvangt U hierover bericht.

6. Wijzigingen

6.1 Wil Trainingen houdt zich het recht voor de training of coaching te wijzigen indien dit in belang is van betrokkenen.

6.2 Wil Trainingen zal haar uiterste best doen, wijzigingen, wensen, aanvullingen en correcties van de opdrachtgever in de training en coaching te verwerken, echter zij is dit op geen enkele wijze verplicht.

6.3 Indien er door wijzigingen, wensen, aanvullingen en correcties van de opdrachtgever een verandering plaatsvindt, kan dit invloed hebben op de eerder afgesproken prijs, het eerder afgesproken tijdstip en de eerder afgesproken levering.

6.4 Meerwerk en extra leveringen zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, volgens geldende tarieven.

6.5 Minderwerk kan tot vermindering van de afgesproken prijs leiden, echter Wil Trainingen behoudt zich het recht de voor opdrachtgever, door Wil Trainingen, gemaakte kosten en de niet benutte manuren en gemaakte winst in rekening te brengen.

 

7. Geheimhouding

7.1 Wil Trainingen stelt zich verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Zij verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of indien dit voortkomt uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden ook, blijft de geheimhouding in stand.

 

8. Vergoeding

8.1 De vergoeding van Wil Trainingen wordt betaald inclusief BTW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is, heeft Wil Trainingen het recht BTW in rekening te brengen.

 

9. Betaling

9.1 Betaling door Wil Trainingen verrichte werkzaamheden en of geleverde producten dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

9.2 Indien U deelnemer bent van een training met “open inschrijving”, dient U de betaling 14 dagen voor de aanvangsdatum te voldoen.

9.3 Indien de opdrachtgever binnen de gestelde betalingstermijn in gebreke is gebleven houdt Wil Trainingen zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, over het gehele openstaande bedrag een dagrente te berekenen, berekend vanaf de vervaldag. Indien Wil Trainingen vervolgens de incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever verplicht alle aan incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk te voldoen.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Wil Trainingen is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Wil Trainingen, voor enige directe en of indirecte schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom) van de opdrachtgever of deelnemers. Of mede faciliterende organisatie.

10.2 Wil Trainingen is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training.

10.3 Wil Trainingen is niet aansprakelijk voor hetgeen de deelnemer na de training met de opgedane kennis doet. Wil Trainingen is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor welke vorm van bedrijfsschade.

10.4 Wil Trainingen doet geen belofte en geeft geen garanties dat de opdrachtgever of deelnemers bepaalde voordelen verkrijgen of specifieke resultaten zullen behalen.

10.5 De training of workshop is geen vervanger voor behandelingen of diensten die door de regulier gezondheidszorg worden verricht t.b.v. fysieke of psychologische klachten.

10.6 De opdrachtgever of deelnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en zijn of haar eigen veiligheid.

10.7 Wil Trainingen houdt zich het recht om deelnemers te royeren en weg te sturen indien deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan de training of workshop. Betreffende heeft in geval van wangedrag geen enkel recht op terugbetaling.

 

11. Klachten

11.1 Indien U een klacht heeft krijgt U hier binnen 21 dagen een reactie op. Indien de afhandeling van U klacht langere tijd nodig heeft krijgt U hier bericht over.

11.2 Wil Trainingen zal alle moeite doen om samen met U het probleem op te lossen.

 

12. Bedenktijd

12.1 De deelnemer van een open training of workshop heeft na inschrijving een bedenktijd van 7 dagen, tenzij de training of workshop binnen 7 dagen aanvangt.

 

13. Uitvoering, Rapportage en garantie

13.1 Wil Trainingen staat ervoor in dat de werkzaamheden op bekwame wijze, naar beste kunnen, inzicht en vermogen worden uitgevoerd.

Home Voorwaarden